Hypnos/ Hypnosterapi

Hypnos/Hypnosterapi

Historik: Hypnos är inget nytt fenomen. Ordet hypnos härstammar från det grekiska ordet för sömn, och även om det användes i dagens betydelse först 1822 av d’Henin de Cuvilliers så finns mycket tidigare exempel på hypnos. Både i sumeriska kilskrifter och egyptiska källor omnämns metoder genom vilka människor kan försättas i hypnotiska tillstånd, och genom dessa antingen nå djupa insikter, eller överkomma psykiska barriärer. Den som i modernare tider bidragit mest till hypnosens genombrott och utveckling torde ha varit Franz Mesmer. Från dennes tid fram till psykoanalysens födelse var hypnos ett vanligt verktyg inom psykiatrin.

 

Hypnos är ett naturligt tillstånd av avslappning och koncentration som omfattar både kropp och själ. Hypnos är ett fullständigt normalt, icke magiskt fenomen med förutsägbara verkningar. En person i hypnos sover inte utan väljer bara att temporärt vara mer inre fokuserad än yttre. Ta t.ex när du sitter och kör bil, plötsligt upptäcker du var du befinner dig men undrar, har jag åkt förbi xxx redan och när gjorde jag det? Då har du befunnit dig i ett hypnotiskt tillstånd, fullt medveten men ändå någon annan stans.

 

Ingen kan någonsin förmås att göra saker mot sin vilja, och alla med normal intelligens och koncentrationsförmåga kan erfara det hypnotiska tillståndet under hypnosterapi.

 

Det är inte ovanligt att man hör någon säga; ”mig kan ingen söva” eller ”jag skulle inte vilja att någon annan kontrollerade mig” eller ”tänk om jag kommer att häva ur mig en massa saker jag inte alls vill att någon annan ska höra”. Uttalanden som dessa visar bara på en grundläggande missuppfattning om vad hypnos egentligen är. Hypnos, ett fullständigt naturligt fenomen, är ett högst behagligt och skönt avslappnat tillstånd. Att någon skulle kunna komma till skada under hypnos är helt otänkbart. Snarare används denna urgamla metod alltmer som komplement inom skolmedicinen där den visat sig vara ett värdefullt alternativ till droger vid narkos och smärtlindring.

 

En god definition på hypnos lyder: ”Ett tillstånd av samtidig avslappning och koncentration med en ökad medvetenhet framkallad med suggestioner”.

 

Hypnos används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat.

Terapeuten använder sin röst för att försätta klienten i hypnos. Vad gäller avslappning har hypnos ingen like. Hypnos har ingenting med trollstavar och ockulta förmågor att göra även om klienten förmodligen kommer att tycka det vara rent magiskt hur symtomen bara försvunnit och självinsikten ökat.

 

Hypnosterapi - används för att stärka mental och emotionell hälsa, att växa psykiskt och intellektuellt och få en bättre självkännedom, självinsikt, öka din kreativitet, att lättare se och fokusera på dina uppsatta mål, stärkande i t.ex. idrottsprestationer.

 

Suggestionsterapianvänds ofta vid problem som stress, rökning, nagelbitning, examensnerver, bantning, avslappning, dåligt självförtroende m.m.

Här arbetar man med att byta ut negativa tankar eller föreställningar mot positiva sådana. I ett djup-avslappnat tillstånd (hypnos) får man ta emot förslag på nya tankar, nytt beteende eller förändrade attityder på problemet. Suggestionsterapin hjälper till att ta fram optimism och självförtroende för att komma tillrätta med en ovana.

 

Hypnoanalys – används för att uppenbara orsakerna till emotionella problem, som kan yttra sig i form av dåligt självförtroende, fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism samt många andra problem som går att hänföra till sinnet. Hypnoanalys används också med fördel för ökad självkännedom. Sammanfattningsvis kan hypnoanalys beskrivas som lagen om orsak och verkan. Varje symtom (verkan) måste ha en orsak. Genom hypnoanalysen uppenbaras och därmed förintas själva roten till det onda vilket naturligtvis innebär att symtomen försvinner. Emotionella störningar lämpar sig därför väl att behandlas med hypnoanalys. Genom att använda hypnos i analysen förkortas analysperioden dramatiskt.

 

Tidigare Liv Terapi (TLT) – Regression är en form av djupavslappning där sinnet färdas fritt och minnena kommer fram. Regression kan liknas vid ett meditativt tillstånd där kroppen vilar och ditt innersta reser.